VEDTÆGTER FOR NETVÆRKSGRUPPEN THEBIRKES DEN 5. OKTOBER 2018

§ 1

Foreningens navn er ”The-birkes” og har CVR 3917 7811 (frivillig forening). Foreningens adresse, er den til enhver tid værende formands bopæl.
Foreningens formål er, at skabe et levende og dynamisk netværk for medlemsvirksomhederne gennem arbejde med relations- og værdiskabende aktiviteter.
Netværket begrænses til 15 personer

§ 2

Som medlem af foreningen kan alene optages medlemmer, der kan godkendes af bestyrelsen.
Forinden optagelse skal alle medlemmer høres via e-mail eller på kommende netværksmøde om deres eventuelle bemærkninger, til det foreslåede medlem. Der gives en frist på 7 dage til at fremkomme med bemærkninger, hvorefter bestyrelsen beslutter om medlemmet kan optages. Hvis et medlem ikke ønsker det potentielle nye medlem optaget, skal der gives et afslag.

Medlemmer ved stiftelsen fremgår af medlemsoversigten på vores hjemmeside.
Udmeldelse fra foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen senest pr. 1 november i indeværende år og effektueres ved påbegyndelse af næste kalenderår.
Hvis et medlem skal ekskluderes for ikke at deltage, eller ikke er aktiv på møderne, skal alle medlemmer være enige.
Alle medlemmer kan inviter en gæst med til et møde, men gæsten skal først godkendes af medlemmerne

§ 3

Budget for det kommende år, skal senest fremlægges på generalforsamlingen.
Kontingent for det kommende år, udsendes til opkrævning i starten af januar, med en betalingsfrist d. 15. januar i det nye år. Kontingent er fastsat til kr. 1000,- pr. år

§ 4

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse, som kun kan bestå af medlemmer af Thebirkes Gruppen.
Bestyrelsen vælges på en generalforsamling. Valget gælder for 1 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen tegnes af 3 personer og er kun beslutningsdygtig, når alle 3 personer er til stede.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer, ligesom bestyrelsen selv fastsætter sin forretningsorden.
Formand er mødeleder det pågældende år.

§ 5

Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
Første regnskabsår løber fra ”startdato” til 31. december.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en valgt intern revisor. Revisor og evt. revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.
Foreningens økonomiske midler bør være anbragt i et anerkendt pengeinstitutter og bør så vidt muligt være rentebærende.

§ 6

Den årlige generalforsamling afholdes senest i marts måned.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen eller minimum 50 % af foreningens medlemmer anmoder herom. Anmodning med dagsordensforslag fremsendes til bestyrelsen.
Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden ved bekendtgørelse i en af foreningen udsendt meddelelse til medlemmerne med mindst 14 dages varsel før en ordinær og 8 dages varsel før en ekstraordinær generalforsamling.

§ 7

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

•Valg af dirigent
•Formanden aflægger beretning til godkendelse.
•Kassereren fremlægger regnskabet til godkendelse.
•Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
•Behandling af indkomne forslag.
•Valg af bestyrelse m.m. herunder:

1.Valg af formand.
2.Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, jfr. vedtægternes § 4.
3.Valg af revisor.
4.Valg af revisorsuppleant.

•Eventuelt.

§ 8

Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggende foreningens højeste myndighed inden for de af loven fastsatte grænser.

§ 9

Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en valgt dirigent, som skal være medlem af foreningen.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.
Afstemning kan kun finde sted om dagsordenens forhandlingspunkter samt om ændringsforslag til disse.
For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig nærværelse.
Ved afstemning gælder i almindelighed simpel stemmeflerhed, jfr. dog punkt 11 og 12.
For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal man være medlem. Der tilkommer hver medlemsvirksomhed én stemme.

§ 10

Ændringsforslag til foreningens love eller forslag til foreningens opløsning kræver 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer.
Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede ved generalforsamlingen, skal bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende medlemmer.
Eventuelle midler efter en likvidation skal anvendes inden for rammerne af foreningens formål eller til et velgørende formål og må ikke tilfalde enkeltpersoner eller virksomheder uden relevans for førnævnte formål.

§ 11

Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.
Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtigelser.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den til enhver tid hørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
Kassereren står for udsendelse af opkrævninger, udsendelse af faktura til løbende nye medlemmer, bøder samt rykkere mv.

§ 12

Antallet af Netværksmøder er 12 gange, og afholdes hver den 1´ste fredag i måneden, dog kan mødet flyttes, hvis over halvdelen af medlemmerne ønsker dette.

Fast dagsorden på møderne som følger:

1.       Velkomst (mødeleder / formand)
Bordet rundt herunder fortæl om 1 af dine kunder som Netværket eventuelt kunne have interesse i. (3 max.)

2.       5 min. Virksomhedspræsentation.
3.       Variabelt TEMA.
4.       Søgninger (alle skal have en søgning med pr. gang)
5.       Hvad har tidligere reference/søgning givet.
6.       ”Den gode historie”
7.       Eventuelt.

Således vedtaget.

Formand
Knud Emil Pacht

Næstformand
Claus Pedersen

Kasserer
Dorte Grøndal Hansen